Razpis za prejemnike priznanj Frana Gerbiča

Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča na podlagi
32. člena Pravil Zveze slovenskih glasbenih šol,
2. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Frana Gerbiča in
sklepa 12. seje Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol objavlja

J A V N I R A Z P I S
za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča za leto 2023

 

1. Naziv razpisovalca: Komisija za podeljevanje nagrad in priznaj Frana Gerbiča

2. Predmet javnega razpisa: predlogi za prejemnike nagrad in priznanj Frana Gerbiča v letu 2023

3. Splošno o nagradah in priznanjih

Nagrade in priznanja Frana Gerbiča podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol kandidatom za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne more predlagati samega sebe. Predlagani kandidat ali skupina mora podati pisno soglasje k predlogu.

Nagrada za življenjsko delo se podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let ter je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju glasbene vzgoje in izobraževanja, tako da so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri razvoju in organizaciji prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti.
Priznanje za izjemne dosežke se podeli posamezniku ali skupini s področja vzgoje in izobraževanja, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispevala h kakovosti in k razvoju glasbene vzgoje in izobraževanja ter je prepoznana in potrjena tudi na lokalni, regijski in na državni ravni.

Na predlog komisije Zveza slovenskih glasbenih šol vsako leto na slavnostni prireditvi podeli navadno dve nagradi za življenjsko delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter navadno tri priznanja za dolgoletno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja.

4. Merila za dodelitev nagrad in priznanj:
– dolgoletno nadpovprečno uspešno delo na področju glasbenega izobraževanja;
– uvajanje in razvijanje novosti;
– popularizacija glasbene vzgoje v Sloveniji;
– organizacijsko delo, ki prispeva h kakovosti učnih procesov.

5. Predlog za nagrado ali priznanje mora vsebovati:
– podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, izobrazba,
zaposlitev) ali predlagani skupini;
– podatke o predlagatelju (naziv ustanove, naslov, ime odgovorne osebe oz. priimek in ime ter naslov predlagatelja, kadar je ta fizična oseba);
– življenjepis kandidata oz. podatki o dozdajšnjem delu;
– pisna utemeljitev predloga z vsemi pripadajočimi dokazili (opredeliti ali je predlog podan za
nagrado ali za priznanje)
– pisno soglasje kandidata oz. skupine h kandidaturi.

Ob nepopolni vlogi predlog ne bo upoštevan kot veljaven.

6. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA NAGRADE IN PRIZNANJA FRANA GERBIČA 2023« najpozneje do ponedeljka, 30. januarja 2023.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.