O zvezi

site-logoZveza slovenskih glasbenih šol je združenje javnih in zasebnih glasbenih šol, konservatorijev in glasbenih šol iz zamejstva, ki se zavzemajo za izboljševanje učnih in delovnih pogojev, za uveljavljanje glasbenega izobraževanja, za medsebojno povezovanje in seveda za dvigovanje nivoja kulturnih prireditev po Sloveniji.


Zveza slovenskih glasbenih šol je naslednica Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena 5. novembra 1966 in Zveze društev glasbenih pedagogov Slovenije.

Decembra 1991 je Skupščina Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije na podlagi nove zakonodaje (Zakon o zavodih), sprejela Pravila Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije.

16. februarja 1994 sta se združila Skupnost glasbenih šol RS in Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije v Skupnost slovenskih glasbenih šol, ki se je kasneje preimenovala v Zvezo slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov Ljubljana. Po sklepu zbora članic, skupščine z dne 5. 4. 2017 se je preimenovala v Zvezo slovenskih glasbenih šol, Skupnost zavodov. Uradno skrajšano ime zveze je ZSGŠ.

Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov, skrajšano ime ZSGŠ je vpisana v sodni register, matična številka 1198637000.

 

Organiziranost

ZSGŠ je strokovno združenje slovenskih glasbenih šol, v katerega  so združene vse javne glasbene šole RS, zasebne glasbene šole, ki so vpisane v razvid pri MIZŠ in izpolnjujejo kriterije za članstvo v ZSGŠ in oba konservatorija za glasbo in balet, od leta 2012 je članica zveze slovenska zamejska glasbena šola, Glasbena matica Furlanije Julijske krajine iz Trsta. Od leta 2019 je članica ZSGŠ tudi Akademija za glasbo v Ljubljani.

Skupno je v ZSGŠ včlanjenih 67 glasbenih šol, 54 javnih, 11 zasebnih, zamejska glasbena šola in visokošolski zavod.

ZSGŠ je od leta 1993 članica European Music School Union (EMU), Evropske zveze glasbenih šol.

ZSGŠ vodi in predstavlja predsednik ZSGŠ, ki je izvoljen na tajnih volitvah, mandat predsednika ZSGŠ traja štiri leta.

Organi ZSGŠ so: zbor članic, predsednik, namestnik predsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor, strokovne komisije.

Stalni strokovni komisiji sta dve: komisija za glasbena in baletna tekmovanja TEMSIG, komisija za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča, druge delovne skupine so oblikovane po potrebi in namenu.

ZSGŠ ima svoja predstavnika v Republiškem odboru (RO) Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva in predstavnike v Strokovnem svetu R Slovenije za splošno izobraževanje ter v Strokovnem svetu za poklicno izobraževanje ter v komisiji za zasebno šolstvo.

Izvršni odbor sestavljajo predstavniki regij po ključu, ki ga določajo Pravila ZSGŠ, ki so hkrati temeljni akt ZSGŠ in imajo naravo ustanovitvenega akta.

Regije: Ljubljanska regija, Ljubljana okolica, Gorenjska regija, Dolenjska regija, Primorska regija, Celjsko-koroška regija, Štajerko-pomurska regija

Zveza slovenskih glasbenih šol skupnost zavodov je dobro organizirano strokovno združenje, z jasnimi pravili in organizacija z izjemnimi uspehi. Osnovni cilj ZSGŠ je (p)ostati vodilno in širše prepoznano strokovno združenje javno izobraževalnih kulturno umetniških inštitucij v Sloveniji.

ZSGŠ aktivno povezuje in se trudi za sodelovanje ravnateljev glasbenih šol in konservatorijev z namenom uveljavljanja dejavnosti glasbenega in plesnega izobraževanja, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje in informiranje ravnateljev.

V ZSGŠ se lahko vključijo  slovenske glasbene šole, konservatoriji za glasbo in balet, zasebne glasbene šole, ki izvajajo javno veljavni program glasbene šole najmanj 6 let, zasebne šole, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih in  glasbene šole iz zamejstva.

Sedež ZSGŠ je na Mladinski ulici 12, 2000 Maribor. ZSGŠ se financira iz članarine, sredstev državnega proračuna (tekmovanje TEMSIG, BALTEK), donacij in drugih sredstev.

V letu 2016 je slovensko glasbeno šolstvo praznovalo 200 let neprekinjena delovanja. Vrhunec slovesnosti je bil koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so nastopili simfonični orkestri glasbenih šol, srednjih glasbenih šol in Akademije za glasbo, orkestrom je dirigiral Simon Krečič.

V sodelovanju s Šolskim muzejem Slovenije je bila postavljena odmevna razstava z naslovom Dostopno in plemenito.

 

Ob praznovanju  je predsednik Republike ZSGŠ odlikoval s SREBRNIM REDOM ZA ZASLUGE, slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica evropske zveze glasbenih šol (EMU,  European Music School Union) Helena Muffli.

Srebrni red za zasluge Zvezi slovenskih glasbenih šol za izjemne zasluge pri utrjevanju znanja in razvoju slovenske glasbene kulture ob 200-letnici delovanja slovenskega javnega šolstva.

 

3. 4. 2019 je ZSGŠ v okviru 35. skupščine kot novo članico sprejela Akademijo za glasbo.

Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo in Helena Meško, predsednica ZSGŠ

 

Temeljne naloge ZSGŠ so:
– povezovanje in zavzemanje za kakovostno rast in razvoj slovenskega glasbenega šolstva,
– usklajevanje aktivnosti, ki jih zaokrožajo vzgojno izobraževalni procesi,
– sprotno informiranje o vseh pomembnih vprašanjih in nalogah,
– dajanje pobud in predlogov za izpopolnjevanje šolskega sistema in spreminjanja zakonskih in drugih
predpisov, ki urejajo življenje in delo glasbenih šol,
– organiziranje in izvedba vsakoletnih regijskih in državnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in
plesalcev,
– organiziranje in soorganiziranje revij šolskih orkestrov, področnih revij in drugih nastopov solistov in komornih skupin ter drugih dejavnosti, s katerimi se v javnosti izkazujejo najboljši rezultati
pedagoškega dela slovenskega glasbenega šolstva,
– zavzemanje za razvijanje glasbene kulture v slovenskem prostoru,
– razvijanje glasbene kulture in povezovanje z glasbenimi šolami in društvi v zamejstvu ter širšem
mednarodnem prostoru,
– pospeševanje strokovnega napredka šol na pedagoških, materialnih in drugih področjih,
– izmenjava izkušenj na področju pedagoškega vodenja,
– sodelovanje in povezovanje z glasbenimi društvi, zvezami in glasbenimi inštitucijami ter sodelovanje z drugimi skupnostmi šol,
– obveščanje javnosti o delu in uspehih ZSGŠ,
– opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo članice ZSGŠ.

© 2021 Zveza glasbenih šol Slovenije, vse pravice pridržane. Izvedba: opa!celica.