O Zvezi slovenskih glasbenih šol

Zveza slovenskih glasbenih šol je združenje javnih in zasebnih glasbenih šol, konservatorijev in glasbenih šol iz zamejstva, ki se zavzemajo za izboljševanje učnih in delovnih pogojev, za uveljavljanje glasbenega izobraževanja, za medsebojno povezovanje in seveda za dvigovanje nivoja kulturnih prireditev po Sloveniji. Zveza slovenskih glasbenih šol je naslednica Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena 5. novembra 1966 in Zveze društev glasbenih pedagogov Slovenije. Uradno skrajšano ime zveze je ZSGŠ.

Organiziranost Zveze

Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov, je dobro organizirano strokovno združenje, z jasnimi pravili in organizacija z izjemnimi uspehi. V združenje  so vključene vse javne glasbene šole RS, zasebne glasbene šole, ki so vpisane v razvid pri MIZŠ in izpolnjujejo kriterije za članstvo v ZSGŠ in oba konservatorija za glasbo in balet, od leta 2012 je članica zveze slovenska zamejska glasbena šola, Glasbena matica Furlanije Julijske krajine iz Trsta. Od leta 2019 je članica ZSGŠ tudi Akademija za glasbo v Ljubljani.

Skupno je v ZSGŠ včlanjenih 65 glasbenih šol, 54 javnih, 10 zasebnih,  zamejska glasbena šola in visokošolski zavod.

Zvezo slovenskih glasbenih šol sestavljajo slovenske glasbene šole javnega značaja (54) in zasebne glasbene šole (10), ki imajo koncesijo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. ZSGŠ torej predstavlja zvezo 64 glasbenih šol, ki izobražujejo učence in dijake po programu glasba in balet na osnovni in srednji stopnji.

 • ZSGŠ je od leta 1991 članica Zveze evropskih glasbenih šol – EMU – http://www.musicschoolunion.eu
 • ZSGŠ vodi in predstavlja predsednik ZSGŠ, ki je izvoljen na tajnih volitvah, mandat predsednika ZSGŠ traja štiri leta.
 • Organi ZSGŠ so: zbor članic, predsednik, namestnik predsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor, strokovne komisije.
 • Stalni strokovni komisiji sta dve: komisija za glasbena in baletna tekmovanja TEMSIG, komisija za podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča, druge delovne skupine so oblikovane po potrebi in namenu.
 • ZSGŠ ima svoja predstavnika v Republiškem odboru (RO) Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva in predstavnike v Strokovnem svetu R Slovenije za splošno izobraževanje ter v Strokovnem svetu za poklicno izobraževanje ter v komisiji za zasebno šolstvo.
 • Zvezo slovenskih glasbenih šol vodi izvršni odbor, ki ga sestavlja 14 članov iz vseh regij v Sloveniji. Izvršni odbor sprejema in vodi delovni program Zveze. 
 • Izvršni odbor sestavljajo predstavniki regij po ključu, ki ga določajo Pravila ZSGŠ, ki so hkrati temeljni akt ZSGŠ in imajo naravo ustanovitvenega akta.

Zveza sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport – http://www.mizks.gov.si , Zavodom za šolstvo RS – http://www.zrss.si , Akademijo za glasbo v Ljubljani – http://www.ag.uni-lj.si in drugimi visokošolskimi ustanovami. Pooblaščeni člani Zveze sodelujejo v Republiškem svetu za glasbeno izobraževanje, Republiškem svetu za sistemske spremembe v šolstvu, v državni komisiji za tekmovanje TEMSIG in v Združenju ravnateljev osnovnih šol Slovenije – http://www.ravnatelj.si.

ZSGŠ sodeluje tudi s slovenskimi glasbenimi šolami v zamejstvu.

Sedež ZSGŠ je na Ozki ulici 1, 2310 Slovenska Bistrica. ZSGŠ se financira iz članarine, sredstev javnih razpisov ministrstva (tekmovanji TEMSIG in BALTEK), donacij in drugih sredstev.

Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov, skrajšano ime ZSGŠ je vpisana v sodni register, matična številka 1198637000.

Predsednica Zveze

Predsednika Zveze slovenskih glasbenih šol izvolijo člani na volilni skupščini.

Predsednik predstavlja in zastopa Zvezo slovenskih glasbenih šol in je odgovoren za zakonitost dela Zveze slovenskih glasbenih šol. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.

Vodenje ZSGŠ je 21. januarja 2021 kot predsednica prevzela Radmila Bikić Magdić, ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica.

Temeljne naloge in cilji Zveze

Temeljne naloge ZSGŠ so:
 • povezovanje in zavzemanje za kakovostno rast in razvoj slovenskega glasbenega šolstva,
 • usklajevanje aktivnosti, ki jih zaokrožajo vzgojno izobraževalni procesi,
 • sprotno informiranje o vseh pomembnih vprašanjih in nalogah, dajanje pobud in predlogov za izpopolnjevanje šolskega sistema in spreminjanja zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo glasbenih šol in Akademije za glasbo – UL,
 • organiziranje in izvedba vsakoletnih predtekmovanj in državnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev,
 • organiziranje in soorganiziranje revij šolskih orkestrov, področnih revij in drugih nastopov solistov in komornih skupin ter drugih dejavnosti, s katerimi se v javnosti izkazujejo najboljši rezultati pedagoškega dela slovenskega glasbenega šolstva,
 • zavzemanje za razvijanje glasbene kulture v slovenskem prostoru,
 • razvijanje glasbene kulture in povezovanje z glasbenimi šolami in društvi v zamejstvu ter širšem mednarodnem prostoru,
 • pospeševanje strokovnega napredka šol na pedagoških, materialnih in drugih področjih,
 • izmenjava izkušenj na področju pedagoškega vodenja,
 • sodelovanje in povezovanje z glasbenimi društvi, zvezami in glasbenimi inštitucijami ter sodelovanje z drugimi skupnostmi šol,
 • obveščanje javnosti o delu in uspehih ZSGŠ,
 • opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo članice ZSGŠ,
 • podeljevanje nagrad za življenjsko delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter priznanj za dolgoletno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja.
Osnovni cilj ZSGŠ je (p)ostati vodilno in širše prepoznano strokovno združenje javno izobraževalnih kulturno umetniških inštitucij v Sloveniji.

ZSGŠ aktivno povezuje in se trudi za sodelovanje ravnateljev glasbenih šol in konservatorijev z namenom uveljavljanja dejavnosti glasbenega in plesnega izobraževanja, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje in informiranje ravnateljev.

V ZSGŠ se lahko vključijo  slovenske glasbene šole, konservatoriji za glasbo in balet, zasebne glasbene šole, ki izvajajo javno veljavni program glasbene šole najmanj 6 let, zasebne šole, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih in  glasbene šole iz zamejstva.

Zveza se zavzema za izboljševanje učnih in delovnih pogojev glasbenih šol, za uveljavljanje glasbenega izobraževanja v državi in za medsebojno povezovanje šol. V zvezi se izmenjavajo izkušnje ter načrtujejo različni projekti.

Zgodovina Zveze

Evropa se je osvobodila spon srednjega veka in proti koncu 18. stoletja se je družbeni ustroj spremenil.

Dela Bacha, Vivaldija, Mozarta, Haydna in mnogih drugih glasbenikov so zahtevala več in bolj strokovno izobraženih izvajalcev.
Razna glasbena in kulturna društva so bila zainteresirana za strokovno glasbeno šolo in novembra 1815 je dvorna pisarna na Dunaju dovolila odprtje Javne glasbene šole pri normalki v Ljubljani. Javna glasbena šola je s poukom, ki ga je vodil Franc Sokoll, pričela 07.11.1816. Javna glasbena šola se je s svojimi vzponi in padci, v težkih razmerah, obdržala 59 let. V tem času sta glasbeno šolo ustanovile tako Filharmonična družba kot Glasbena matica in Glasbena matica je svoj višek dosegla z ustanovitvijo konservatorija leta 1919.
Po drugi svetovni vojni je sledil razcvet javnega (državnega) glasbenega šolstva, ZSGŠ nadaljuje bogato tradicijo v tretjem stoletju neprekinjenega delovanja.

V letu 2016 je slovensko glasbeno šolstvo praznovalo 200 let neprekinjena delovanja.

Vrhunec slovesnosti je bil koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so nastopili simfonični orkestri glasbenih šol, srednjih glasbenih šol in Akademije za glasbo, orkestrom je dirigiral Simon Krečič.

V sodelovanju s Šolskim muzejem Slovenije je bila postavljena odmevna razstava z naslovom Dostopno in plemenito.

Ob praznovanju  je predsednik Republike ZSGŠ odlikoval s SREBRNIM REDOM ZA ZASLUGE, slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica evropske zveze glasbenih šol (EMU,  European Music School Union) Helena Muffli.

3. 4. 2019 je ZSGŠ v okviru 35. skupščine kot novo članico sprejela Akademijo za glasbo. 

Ob praznovanju  je predsednik Republike Slovenije odlikoval ZSGŠ s Srebrnim redom za zasluge.
Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo in Helena Meško, predsednica ZSGŠ

Pravila Zveze

Decembra 1991 je Skupščina Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije na podlagi nove zakonodaje (Zakon o zavodih), sprejela Pravila Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije.

Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in nadaljnji) je Zveza slovenskih glasbenih šol, s sedežem na naslovu Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa predsednica Radmila Bikić Magdić, na zboru članic dne 06. 04. 2022 sprejela posodobljena PRAVILA ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL.